Information GDPR – Medlemmar, Kunder och Leverantörer

 

Det är viktigt för oss på Rock`n Row Linedance att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.

Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi sparar om dig hos oss.

 

Vi säljer aldrig dina personuppgifter till andra företag/föreningar.

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig som namn, personnummer, adress, telefonnummer m.m.

Vi prioriterar skyddet av all information du anförtror oss och följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Detta innebär att de uppgifter vi har och behandlar följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner.

 

Bara ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till informationen. Vissa uppgifter är vi också skyldiga att lämna till olika myndigheter.

 

Rock`n Row Linedance behandlar personuppgifter i syfte att administrera medlems/kund/leverantörsförhållandet. Personuppgifter lämnas och inhämtas, innan och i samband med att en relation inleds och ett avtal ingås och/eller ett uppdrag lämnas, eller i övrigt samband med en elation. Vi behandlar sådana personuppgifter som är nödvändiga för dessa ändamål, t.ex. namn och personnummer och adress. Dessa uppgifter sparas hos oss så länge de behövs för syftet med behandlingen och enligt Sveriges lagar. Därefter gallras de bort enligt särskilda rutiner.

 

Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Du har till exempel rätt att begära tillgång till dina personuppgifter (s.k. registerutdrag) Du har även rätt att begära att dina uppgifter rättas eller raderas. (om vi inte måste behålla uppgifterna för att uppfylla en rättslig skyldighet)

 

Om du anser att vi brustit i hanteringen av personuppgifter har du möjlighet att inge klagomål hos tex Datainspektionen.

 

Vid frågor kontakta Åsa Johansson hos Rock`n Row Linedance

 
stäng