Integritetspolicy – Rock`n Row Linedance


Insamling av personuppgifter

Rock`n Row Linedance behandlar personuppgifter i syfte att administrera . Personuppgifter lämnas och inhämtas, innan och i samband med att ett medlemskap tecknas eller i övrigt i samband med en bokning. Det samma gäller även för personuppgifter som härrör till leverantörer.

Rättsliga grunder

De av föreningen insamlade uppgifter är nödvändiga för att fullfölja våra åtaganden gentemot medlemmar och besökande

Tillgång

Bara ett begränsat antal personer från föreningen har tillgång till informationen. Vissa uppgifter är kommer vi att lämna till vår samarbetspartner Sensus, som bedriver utbildning på statligt uppdrag.

Lagring

Samtliga personuppgifter lagras på dator på Rålunden 2, 458 93 Färgelanda. Underlag som skrivits ut på papper, förvaras i pärm på kontoret.

Lagringstid - gallring

Alla uppgifter som krävs för att uppfylla föreningens rättsliga skyldigheter enligt bla Bokföringslagen kommer att lagras enligt denna. Övriga personuppgifter skall gallras bort när ändamålet för insamlandet av uppgifterna inte längre uppfylls eller ändras. Uppgifterna skall avidentifieras alternativt förstöras. Kontroll av att detta utförs skall utföras av personuppgiftsansvarig, 2 gånger/år

Personuppgiftsincident

En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som kan innebära risker för människors friheter och rättigheter. Riskerna kan innebära att någon förlorar kontrollen över sina uppgifter eller att rättigheterna inskränks. En personuppgiftsincident har till exempel inträffat om uppgifter om en eller flera registrerade personer har blivit förstörda, gått förlorade på annat sätt eller kommit i orätta händer. Det spelar ingen roll om det har skett oavsiktligt eller med avsikt. I båda fallen är det personuppgiftsincidenter.

Om personuppgiftsincident inträffat eller om misstanke för att detta kan ha skett finns, så skall detta omgående rapporteras till personuppgiftsansvarig. Den ansvarige skall omgående fylla i en incidentrapport och skicka denna till Datainspektionen.

De registrerade

Alla som har uppgifter insamlade hos företaget har rätt att få tillgång till sina uppgifter, få felaktiga uppgifter rättade och om inga lagliga hinder finns, få sina uppgifter raderade. Man har även rätt att flytta sina uppgifter till annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet)

Alla som vid insamlande av uppgifter har lämnat sitt samtycke, har rätt att återkalla sitt samtycke och om inga lagliga hinder finns, få sina uppgifter raderade.

Om en registrerad anser att företaget brustit i sin hantering av personuppgifter, så kan denne inge klagomål till Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm.

 

Uddevalla 2018-05-15


 
stäng